โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

พันธกิจ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนชั้นนำคุณภาพมาตรฐานสากลบนวิถีไทย ร่วมใจทุกภาคส่วน
 

พันธกิจ

  1. จัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกมุ่งสู่สากล เสริมสร้างนักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
  2. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  3. จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ นักเรียนที่มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
  4. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียนทุกด้านมีค่านิยมอันดีงามและทักษะการดำเนินเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยสันติวิธีในระบบประชาธิปไตย
  5. พัฒนาระบบบริหารโดยใช้รูปแบบ Matrix Organization
  6. เพิ่มการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างเครือข่ายโรงเรียน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
^