โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์


 

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายวีรพล ธิกะ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางพิไลลักษณ์ ประพฤติชูวงศ์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูชั้นอนุบาล

 • thumbnail

  นางศิลธรรม เดชสองชั้น

  ครู

 • thumbnail

  นางประยูร คำแท่ง

  ครู

 • thumbnail

  นางบังอร ศรีตนทิพย์

  ครู

 • thumbnail

  นางชญาธร อ่อนสา

  ครู

 • thumbnail

  นางสังวร เชิมชัยภูมิ

  ครู

 • thumbnail

  นางกมลพร โปรยเงิน

  ครู

 • thumbnail

  นางนันทิรา แดงดี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจิตรลดา แก้วผ่าน

  ครู

 • thumbnail

  นางณิชกาต์ ดอกไม้ทอง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวภิญญาพัทญ์ เพ็ชรราย

  ครู

 • thumbnail

  นางทองทิพย์ สุทธิ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสุรีย์พร สุขอยู่

  พนักงานราชการ

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  นางนันทวัน ทิพย์สุวรรณ

  ครู

 • thumbnail

  นางวชิรภัทร ขลุ่ยแก้ว

  ครู

 • thumbnail

  นางพเยาว์ พึ่งสุข

  ครู

 • thumbnail

  นางพยอม รอดมา

  ครู

 • thumbnail

  นางจุฑารัตน์ ฐานะวิจิตร

  ครู

 • thumbnail

  นางอัมพร หรุ่นโพธิ์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวธภิรา ชีววราไชย

  ครู

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ คำทา

  ครู

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  นางณัฐณิชารัศม์ สุนทรพงษ์

  ครู

 • thumbnail

  นางรัชนีย์ ธะนะใจ

  ครู

 • thumbnail

  นางวีระพันธ์ มั่นคงดี

  ครู

 • thumbnail

  นางศุภพัตรา แสงประเสริฐสุข

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวภัทธานิษฐ์ รอดมา

  ครู

 • thumbnail

  นางแจ่มจรัส อยู่คง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเรณู เพชรดี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววนิดา จันทโชติ

  ครู

 • thumbnail

  ่นางบุญเรือน จันทร์รุ่งเรือง

  ครู

 • thumbnail

  นายศุภกิตติ์ ทองสี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวทิพาภรณ์ เมฆประยูร

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  ่นางสาวนิภาวรรณ มั่นคง

  พนักงานราชการ

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  นางสยามน สันทบ

  ครู

 • thumbnail

  นางพัชรี แก้วหร่าย

  ครู

 • thumbnail

  นางอวยพร คุ้มศรี

  ครู

 • thumbnail

  นางมณีพันธุ์ สมมีชัย

  ครู

 • thumbnail

  นางอัมพร น้อยโกมุท

  ครู

 • thumbnail

  นางศิริวิลัย บุญมีทอง

  ครู

 • thumbnail

  ่่นางจินตนา แสงประเสริฐสุข

  ครู

 • thumbnail

  นางกุหลาบ กองประดิษฐ์

  ครู

 • thumbnail

  นางแสงเดือน เมฆประยูร

  ครู

 • thumbnail

  นางกนกพร วรรณตรง

  ครู

 • thumbnail

  ่นางรัชดา รสฉ่ำ

  ครู

 • thumbnail

  นางศศิธร อ่อนลาน

  ครู

 • thumbnail

  นางสายใจ วลีเรืองรอง

  ครู

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • thumbnail

  นายเจิด สมมุติ

 • thumbnail

  นางศิริยา นาคนายม

  ครู

 • thumbnail

  นางอัญชลี จงวัฒนารักษ์

  ครู

 • thumbnail

  นางนิตยา บาศรี

  ครู

 • thumbnail

  นางประนอม พรมมารักษ์

  ครู

 • thumbnail

  นางวิไล นุชรอด

  ครู

 • thumbnail

  นางสมใจ กิจพินิจ

  ครู

 • thumbnail

  นางเพชรไทย หุ่นทอง

  ครู

 • thumbnail

  นางอัชญา มีภู่

  ครู

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • thumbnail

  นายอาลักษ์ จันทสุข

 • thumbnail

  นางสาวกัญญา บุญแจ้ง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวิตรี พุทมิสุทธิ์

  ครู

 • thumbnail

  นางทิพาพร อินทร์พรหม

  ครู

 • thumbnail

  นางดวงแข บุญทองคำ

  ครู

 • thumbnail

  นางศรีวิภา ศรีขวัญแก้ว

  ครู

 • thumbnail

  นางเพียงใจ อ่างหิรัญ

  ครู

 • thumbnail

  นายสมสิทธิ์ วงศ์พิริยะวาทิน

  ครู

 • thumbnail

  นายบุญช่วย รัตนพลแสน

  ครู

 • thumbnail

  นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอมรวดี บุญมา

  ครู

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • thumbnail

  นางวัฒนภร สายมี

  ครู

 • thumbnail

  นางพรพิมล เถื่อนถ้ำ

  ครู

 • thumbnail

  นางวรรณภา นาทันรีบ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวญานิศา โมบขุนทด

  ครู

 • thumbnail

  นางบังอร แก้วเปี้ย

  ครู

 • thumbnail

  นางมัณฑนา คงขุนทด

  ครู

 • thumbnail

  นางนงค์เยาว์ ม่วงอ่ำ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวรอยพิมพ์ น้อยคนดี

  ครู

 • thumbnail

  นายมังกร ก้อนจันทร์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุปราณี ปลัดท้วม

  ครู

 • thumbnail

  นางณัฐวรรณ ปลาคำ

  ครู

คณะกรรมการสถานศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.เฉวียน บัวบาง

 • thumbnail

  พ.อ.ดนัย บัวมา

 • thumbnail

  นายเดชา ชาญณรงค์

 • thumbnail

  พระครูโสภณวัชรคุณ

 • thumbnail

  นายพฤฒสภา แย้มพราย

 • thumbnail

  พลโทไพโรจน์ วรรณตรง

  ประธานกรรมการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายพูนศักดิ์ รังสิกรรพุม

 • thumbnail

  นายวัชรินทร์ ดีดาร์

 • thumbnail

  นางอรวรรยา หุ่นทอง

 • thumbnail

  ดร.ประยูร ลิ้มสุข

 • thumbnail

  นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น

  กรรมการและเลขานุการ

^