โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์


 
 • thumbnail

  นางประยูร คำแท่ง

  ครู

 • thumbnail

  นางบังอร ศรีตนทิพย์

  ครู

 • thumbnail

  นางชญาธร อ่อนสา

  ครู

 • thumbnail

  นางกมลพร โปรยเงิน

  ครู

 • thumbnail

  นางนันทิรา แดงดี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจิตรลดา แก้วผ่าน

  ครู

 • thumbnail

  นางณิชกาต์ ดอกไม้ทอง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวภิญญาพัทญ์ เพ็ชรราย

  ครู

 • thumbnail

  นางทองทิพย์ สุทธิ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสุรีย์พร สุขอยู่

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา น้อยยุพา

  ครู

 • thumbnail

  นางดวงใจ ตรีกุย

 • thumbnail

  นางสาววนัสนันท์ ศิริมาตย์

  ครูอัตรจ้าง

 • thumbnail

  นางต้องจิตต์ โพธิ์วัด

  ครู ห้องเรียนพิเศษ MEP

 • thumbnail

  นางอลิชญา พันธุ์เทศ

  ครู ห้องเรียนพิเศษ MEP

 • thumbnail

  นางดาวเนตร ทองมี

  ครู ห้องเรียนพิเศษ MEP

 • thumbnail

  นางกฤษฎี มีรัตน์

  ครู ห้องเรียนพิเศษ MEP

 • thumbnail

  นางสาววาสนา อ่ำศรีเวียง

  ครู ห้องเรียนพิเศษ MEP

 • thumbnail

  นางสาววรรณิศา สีหะวงษ์

  ครู ห้องเรียนพิเศษ MEP

 • thumbnail

  นางสาวพุทธินันท์ อินทร์พรหม

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญพิชญา คงเมือง

  เจ้าพนักงานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวสุขุมาภรณ์ ชมปรีดา

  ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษ MEP

 • thumbnail

  นางสาววรรณภา สายทอง

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวภาวิณี คำใจใส่

  ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษ MEP

 • thumbnail

  นางสาวหทัยกานต์ ทองคำ

  เจ้าพนักงานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี คำอ่าง

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญพิทย์ พรหมเศรณี

  ครูอัตรจ้าง ห้องเรียนพิเศษ MEP

 • thumbnail

  นางสาวปัญจรีย์ ธาดาพรหม

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวอินทิรา กาละบุตร

  เจ้าหน้าที่ธุรการ MEP

 • thumbnail

  นางสาวเกษรา มุยคำ

  เจ้าที่ฝ่ายบุคคลากร

 • thumbnail

  นางสาวพรยมล พรรัตน์

  ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษ MEP

 • thumbnail

  นางสาวภัทรามาส นาดี

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นายอนวัช ปานสุด

  ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษ MEP

 • thumbnail

  นายนภัทร คำลา

  ครู อัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษ MEP

 • thumbnail

  นางญาณิศา ทองสี

  ครูพี่เลี้ยง ห้องเรียนพิเศษ MEP

 • thumbnail

  นางสาวพนาพร ดวงแจ่ม

  ครูพี่เลี้ยง ห้องเรียนพิเศษ MEP

 • thumbnail

  นางสาวปุณิกา สุวัณณกีฎะ

  เจ้าพนักงานวิชาการ

 • ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • thumbnail

   นายวีรพล ธิกะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  รองผู้บริหารสถานศึกษา

  • thumbnail

   นายกีรติ วิมลเศรษฐ

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • thumbnail

   นางพิไลลักษณ์ ประพฤติชูวงศ์

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • thumbnail

   นางสาวเพชรรุ่ง เรืองรุ่ง

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • thumbnail

   นางแสงสุรีย์ สินธุเดช

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  ครูชั้นอนุบาล

  • thumbnail

   นางวชิรภัทร ขลุ่ยแก้ว

   ครู

  • thumbnail

   นางพเยาว์ พึ่งสุข

   ครู

  • thumbnail

   นางพยอม รอดมา

   ครู

  • thumbnail

   นางจุฑารัตน์ ฐานะวิจิตร

   ครู

  • thumbnail

   นางสาวภัทธานิษฐ์ รอดมา

   ครู

  • thumbnail

   นางสาวเรณู เพชรดี

   ครู

  • thumbnail

   นางพรทิพย์ คำทา

   ครู

  • thumbnail

   นายปรัชญา ทับกรุง

   ครูอัตรจ้าง

  • thumbnail

   นางอัญชลี ลีบาง

   ครูพี่เลี้ยง

  • thumbnail

   นางบุศรา มะโรงรัตน์

   ครูพี่เลี้ยง

  • thumbnail

   นางอุไทย คงประเสิริฐ

   ครูพี่เลี้ยง

  • thumbnail

   นางจันทนา แก้วแท้

   ครูพี่เลี้ยง

  • thumbnail

   นางรัชฎาภรณ์ สิงห์กรม

   ครูพี่เลี้ยง

  • thumbnail

   นางสาวทับทิม บานเย็นงาม

   ครูพี่เลี้ยง

  • thumbnail

   นางเจนจิรา มูลน้ำอ่าง

  • thumbnail

   นางศรีอัปสร นรินสิริกุลนาถ

   ครูพี่เลี้ยง

  • thumbnail

   นางแสงเดือน คงทอง

   ครูพี่เลี้ยง

  • thumbnail

   นางสาวเปรมฤดี บัวมี

   ครูพี่เลี้ยง

  • thumbnail

   นางปัญญา แก้วพิกุล

   ครูพี่เลี้ยง

  • thumbnail

   นางสาวปราณี ชัยสิทธิ์

   ครูพี่เลี้ยง

  • thumbnail

   นางประทินพร กองจันทร์

   ครูพิเศษ

  • thumbnail

   นางมณฑิรา อั้งน้อย

   ครู ห้องเรียนพิเศษ MEP

  ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • thumbnail

   นางณัฐณิชารัศม์ สุนทรพงษ์

   ครู

  • thumbnail

   นางรัชนีย์ ธะนะใจ

   ครู

  • thumbnail

   นางวีระพันธ์ มั่นคงดี

   ครู

  • thumbnail

   นางศุภพัตรา แสงประเสริฐสุข

   ครู

  • thumbnail

   นางสาวธภิรา ชีววราไชย

   ครู

  • thumbnail

   นางสาววนิดา จันทโชติ

   ครู

  • thumbnail

   นางเพชรไทย หุ่นทอง

   ครู

  • thumbnail

   นายศุภกิตติ์ ทองสี

   ครู

  • thumbnail

   นายอนุรักษ์ โมบขุนทด

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวศุภลักษณ์ โพธิเลิศ

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวนรินรัตน์ มากน้อย

   ครูพิเศษ

  • thumbnail

   นางสาววัชรินทร์ พจนะ

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวแนน วงศ์คำ

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวธิรดา คุณวิชิต

   ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษ MEP

  ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  • thumbnail

   นางสยามน สันทบ

   ครู

  • thumbnail

   นางพัชรี แก้วหร่าย

   ครู

  • thumbnail

   นางอวยพร คุ้มศรี

   ครู

  • thumbnail

   นางมณีพันธุ์ สมมีชัย

   ครู

  • thumbnail

   นางอัมพร น้อยโกมุท

   ครู

  • thumbnail

   นางศิริวิลัย บุญมีทอง

   ครู

  • thumbnail

   นางสาวนิภาวรรณ มั่นคง

   พนักงานราชการ

  • thumbnail

   นางอัมพร น้อยโกมุท

   ครู

  • thumbnail

   นางดารารัศมี ชมพูทวีป

   ครูพิเศษ

  • thumbnail

   นางประกายพร กัลยาประสิทธิ์

   ครูพิเศษ

  • thumbnail

   นางราตรี สิงห์อำพล

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวจตุพร สีขำ

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวกมลรัตน์ ทิพย์กันย์กัณฑ์

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางวรรณิตา ไกรศรีบุตร

   ครู ห้องเรียนพิเศษ MEP

  • thumbnail

   นางสาวนภสร เวชประสิทธิ์

   ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษ MEP

  ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  • thumbnail

   นายเจิด สมมุติ

   ครู

  • thumbnail

   นางนิตยา บาศรี

   ครู

  • thumbnail

   นางประนอม พรมมารักษ์

   ครู

  • thumbnail

   นางสมใจ กิจพินิจ

   ครู

  • thumbnail

   นางแสงเดือน เมฆประยูร

   ครู

  • thumbnail

   นางอัชญา มีภู่

   ครู

  • thumbnail

   นางศศิธร อ่อนลาน

   ครู

  • thumbnail

   นางสายใจ วลีเรืองรอง

   ครู

  • thumbnail

   นางสาวภัทธนิษฐ์ รอดมา

   ครู

  • thumbnail

   นางสาวรังสิมา ศรีเมฆ

   ครู

  • thumbnail

   นางอนงค์ พรมเมือง

   ครู

  • thumbnail

   ว่าที่ ร.ต.เจิด สมมุติ

   ครู

  • thumbnail

   นางฉัตรฐมา ลาคำ

   ครู

  • thumbnail

   นางจามีน ประทุมมาศ

   ครู ห้องเรียนพิเศษ สสวท.

  • thumbnail

   นางอภิรดี สนธยามาลย์

   ครู ห้งเรียนพิเศษ สสวท.

  • thumbnail

   นายธิติวัฒน์ วิชัยธนพัฒน์

   ครู ห้องเรียนพิเศษ MEP

  • thumbnail

   นางสาวกิติยา โศรกศรี

   ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษ MEP

  ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  • thumbnail

   นางวัฒนภร สายมี

   ครู

  • thumbnail

   นางพรพิมล เถื่อนถ้ำ

   ครู

  • thumbnail

   นางวรรณภา นาทันรีบ

   ครู

  • thumbnail

   นางสาวญานิศา โมบขุนทด

   ครู

  • thumbnail

   นางบังอร แก้วเปี้ย

   ครู

  • thumbnail

   นางมัณฑนา คงขุนทด

   ครู

  • thumbnail

   นางสาวรอยพิมพ์ น้อยคนดี

   ครู

  • thumbnail

   นายมังกร ก้อนจันทร์

   ครู

  • thumbnail

   นางสาวสุปราณี ปลัดท้วม

   ครู

  • thumbnail

   นางสาวอมรวดี บุญมา

   ครู

  • thumbnail

   นางบัวเรียว เมิดจันทึก

   ครูพิเศษ

  • thumbnail

   นางสาวรอยพิมพ์ น้อยคนดี

   ครู

  • thumbnail

   นางนงค์เยาว์ ม่วงอ่ำ

   ครู

  • thumbnail

   นายมังกร ก้อนจันทร์

   ครู

  • thumbnail

   นางสาวกัลยา เกิดห้างสูง

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   Miss Anna G. Selosa

   ครูต่างชาติ

  • thumbnail

   นางขวัญใจ ตรีจักร

   ครู ห้องเรียนพิเศษ สสวท

  • thumbnail

   นางพัชรี ประกอบสมบัติ

   ครู ห้องเรียนพิเศษ สสวท.

  • thumbnail

   นางสาวลลิตา จำนงค์สุข

   ครูอัตราจ้างห้องเรียนพิเศษ สสวท.

  ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • thumbnail

   นายอาลักษ์ จันทสุข

   ครู

  • thumbnail

   นางสาวิตรี พุทมิสุทธิ์

   ครู

  • thumbnail

   นางดวงแข บุญทองคำ

   ครู

  • thumbnail

   นางศรีวิภา ศรีขวัญแก้ว

   ครู

  • thumbnail

   นางเพียงใจ อ่างหิรัญ

   ครู

  • thumbnail

   นางนงค์เยาว์ ม่วงอ่ำ

   ครู

  • thumbnail

   นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญ

   ครู

  • thumbnail

   นางณัฐวรรณ ปลาคำ

   ครู

  • thumbnail

   นางประทิน ปางแก้ว

   ครูพิเศษ

  • thumbnail

   นางสาววนิษฐา บูรณทอง

   ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวิตรี พุทมิสุทธิ์

   ครู

  • thumbnail

   นางศรีวิภา ศรีขวัญแก้ว

   ครู

  • thumbnail

   นางดวงแข บุญทองคำ

   ครู

  • thumbnail

   นางเพียงใจ อ่างหิรัญ

   ครู

  • thumbnail

   นางสาวอมรวดี บุญมา

   ครู

  • thumbnail

   นายบุญช่วย รัตนพลแสน

   ครู

  • thumbnail

   นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญ

   ครู

  • thumbnail

   นางสาวทิพาภรณ์ เมฆประยูร

   พนักงานราชการ

  • thumbnail

   นางสาวลักษมี จันทราช

   ครู ห้องเรียนพิเศษ สสวท.

  • thumbnail

   นางดวงใจ พรหมบุญ

   ครู ห้องเรียนพิเศษ สสวท.

  • thumbnail

   นางกุลธิดา สัญนิชาติ

   ครู ห้องเรียนพิเศษ MEP

  • thumbnail

   วาที่ร้อยตรีหญิงโชติกา แก้วภิรมย์

   ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษ MEP

  ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • thumbnail

   นางสาวกัญญา บุญแจ้ง

   ครู

  • thumbnail

   นายสมสิทธิ์ วงศ์พิริยะวาทิน

   ครู

  • thumbnail

   น.ส.เฉวียน บัวบาง

  • thumbnail

   พ.อ.ดนัย บัวมา

  • thumbnail

   นายเดชา ชาญณรงค์

  • thumbnail

   พระครูโสภณวัชรคุณ

  • thumbnail

   นายพฤฒสภา แย้มพราย

  • thumbnail

   พลโทไพโรจน์ วรรณตรง

   ประธานกรรมการสถานศึกษา

  • thumbnail

   นายพูนศักดิ์ รังสิกรรพุม

  • thumbnail

   นางอรวรรยา หุ่นทอง

  • thumbnail

   ดร.ประยูร ลิ้มสุข

  • thumbnail

   นายมังกร ก้อนจันทร์

   กรรมการสถานศึกษา

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  • thumbnail

   นายวีรพล ธิกะ

   กรรมการและเลขานุการ

  ^