โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ประวัติโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

          ประวัติโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
 
                            โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 24 ,มิถุนายน 2487 ตั้งอยู่ถนนเกษมราษฎร์ อำเภอเมือง 
                    เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้สถานที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด โดยคุณหญิงเบญจา แสงมลิ เป็นผู้ก่อตั้ง มอบให้
                   นางประยงค์ สงวนสิน รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ สังกัดกรมสามัญกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ 7 ไร่
                    2 งาน จำนวนนักเรียนเข้าเรียน 30 คน นักการภารโรง 1 คน แม่ครัว 1 คน  โดยมีคุณหญิงเบญจา  แสงมลิ  เป็นผู้ก่อตั้ง


                            คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ   ได้เล่าว่า  "  ฉันชอบเรียกเพชรบุรณ์  ว่าเมืองในหมอกก็เพราะว่าทุกเช้าที่ฉันตื่นขึ้นมา
                    จะเห็นหมอกเต็มไปหมด  อากาศตอนเช้าหนาว"
 
                            โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  นี้เปิดทันตามกำหนดแต่ทางการส่งครูมาไม่ทันเวลา  ฉันจึงเป็นครูใหญ่  ครูประจำชั้น
                    และภารโรงเอง  ฉันมีครูช่างไม้เป็นผู้ช่วย  ฉันสนุกอย่างยิ่งในการบริหารงานและก่อสร้างโรงเรียน  ฉันได้มีโอกาสใช้ความ
                    คิดสร้างสรรค์  พร้อมทั้งความรู้ที่เล่าเรียนมาอย่างเต็มที่  การทำงานก็ทำอย่างอิสระ  เนื่องจากเป็นเวลาสงคราม 
                    การติดต่อกับกระทรวงศึกษาธิการก็รวดเร็วไม่ได้  จึงได้รับอำนาจเต็มในการปฏิบัติงาน  โรงเรียนอนุบาลใช้บ้านพัก
                    ศึกษาธิการเก่ามาดัดแปลงเป็นอาคารเรียน

 
                            วันแรกที่เปิดโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์   ไม่มีผู้ใดมาเปิด  ประชาชนและเด็กเป็นผู้เปิด  ต่อมาไม่ช้ากองฝึกหัดครู
                    ได้ส่งครูอนุบาล  ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ฉันอบรมรุ่นแรกมา  เขาเอาน้องสาวมาเป็นเพื่อนคนหนึ่ง  โรงเรียนของเราทั้งอนุบาล 
                    และการเรือนจึงมีแต่สาวโสดหน้าตาดีทั้งนั้น  ทุกคนมีอารมณ์สนุก  เราอยู่กันอย่างพี่น้อง  เราช่วยกันตกแต่งโรงเรียน 
                    ทำถนน  ปลูกต้นไม้  โรงเรียนของเราจึงมีประชาชน ข้าราชการมาเยี่ยมเยียนเสมอ  โชคดีอย่างยิ่งที่ฉันได้มาทำงานที่ 
                    เพชรบูรณ์  ที่ฉันได้รู้จักกับราชการทุกหน่วย  เพราะทุกกรมกองก็รีบอพยพมาสร้างอาคารชั่วคราวไว้  เราทุกคนเห็นใจ 
                    กันเต็มที่ไม่ว่าทหาร  ตำรวจ  หรือพลเรือน 
เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจึงได้รับคำสั่งให้กลับกรุงเทพฯ

 
                            ฉันมอบหมายให้นางประยงค์   สงวนสิน  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  สังกัดกรมสามัญ  กระทรวงศึกษาธิการ
 
                            ปีพุทธศักราช  2549   ได้รับอนุญาตตามหนังสือเลขที่  พช.861  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์
                    ให้ใช้ที่ราชพัสดุ  จากสถานีพืชอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน  30  ไร่  35  ตารางวา  เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง 
                    โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ใหม่) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไป 
                    ทางอำเภอหล่มสักประมาณ 4 กิโลเมตร ได้รับการสนับสนุนจากหมวดการทางนางั่วและองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
                    เพชรบูรณ์เชื่อมพื้นที่ของโรงเรียนกับทางหลวงแผ่นดิน

 
                           ปีงบประมาณ 2556 ขอใช้ที่ราชพัสดุเพิ่มเติมจำนวน  19  ไร่  งาน  65  ตารางวา  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ 
                    ในครอบครองใช้ประโยชน์  ของสถานีพืชอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์  (กรมปศุสัตว์)  ปัจจุบันรังวัดตรวจสอบแล้วได้
                    เนื้อที่รวมทั้งสิ้น  50  ไร่
^