โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ประวัติโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 24 ,มิถุนายน 2487 ตั้งอยู่ถนนเกษมราษฎร์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้สถานที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด โดยคุณหญิงเบญจา แสงมลิ เป็นผู้ก่อตั้ง มอบให้นางประยงค์ สงวนสิน รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ สังกัดกรมสามัญกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน จำนวนนักเรียนเข้าเรียน 30 คน นักการภารโรง 1 คน แม่ครัว 1 คน
 •     ปีงบประมาณ 2508 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 032 จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน เป็นเงิน 180,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2512 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 030 จำนวน 1 หลัง10 ห้องเรียน เป็นเงิน 480,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2513 ได้รับงบประมาณจากทางราชการและเงินสมทบของราษฎรก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณหน้าโรงเรียน ยาว 140 เมตร เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2517 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 504 จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน เป็นเงิน 600,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2519 ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ 504  จำนวน 6 เรียน 2 ห้องพิเศษ
 •     ปีงบประมาณ 2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง 8 ที่ เป็นเงิน 46,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2523 ได้โอนจากสังกัดกรมสามัญ เป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
 •     ปีงบประมาณ 2524 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 284,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2526 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษของกรมสามัญ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 10 ห้องเรียน เป็นเงิน 3,840,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2527 ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบพิเศษของกรมสามัญ เป็นเงิน 179,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/2526 เป็นเงิน 823,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2529 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/2528 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้องเรียน เป็นเงิน 2,556,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2530 ได้รับมอบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 3 คูหาซึ่งเดิมเป็นอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพชรบูรณ์จำกัดซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของโรงเรียน เพชรบูรณ์จำกัดซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของโรงเรียนบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 80,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2531 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงครัว สำหรับประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเป็นเงิน 249,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนแบบพิเศษใต้ถุนโล่งด้านข้างอีก 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,533,000 บาท สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าและหน้าอาคารเรียน
 •     ปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบบริจาคก่อสร้างรั้วด้านข้าง-ด้านหลังโรงเรียนเป็นเงิน 118,853 บาท สร้างเรือนเพาะชำแบบ พ. 1 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 25,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2534 ได้รับงบประมาณจากการบริจาคปูกระเบื้องและหินอ่อนอาคารเรียนอาคารประกอบทุกอาคาร เป็นเงิน 192,820 บาท และพัฒนาโรงเรียนอีกหลายรายการ
 •     ปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนสีเขียว เป็นจำนวนเงิน 505,000 บาท ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
 •     ปีงบประมาณ 2544 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
 •     ปีงบประมาณ 2545 โรงเรียนได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จึงได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากนายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ ด้านงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียน เป็นเงิน 300,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณจากการบริจาคของประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน ยกพื้นอาคารเรียน หลังที่ 1 ให้ สูงขึ้น 2.50 เมตร พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทาสีและทำร่องระบายน้ำใหม่ เป็นจำนวนเงิน 420,000 บาท
 •     ปีพุทธศักราช 2546 ปรับปรุงตามโครงสร้างระบบราชการใหม่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จึงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
 •     ปีพุทธศักราช 2547 ได้รับบริจาคเงินจากผู้ปกครองนักเรียน ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน หลังที่ 1 เพื่อใช้เป็นห้องธุรการ/แหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งเทพื้นเป็นคอนกรีตและยกพื้นเวทีใต้ถุนอาคารเรียน เพื่อใช้เป็นสถานที่ ในการจัดกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เป็นเงิน 411,300 บาท
 •     ปีพุทธศักราช 2548 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาสร้างห้องคอมพิวเตอร์และซื้ออุปกรณ์ครบชุด เพื่อใช้ในการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น ป.3-4 เป็นเงิน 856,000 บาท ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้ร่วมกันบริจาคเงินซ่อมแซมสนามเด็กเล่น เป็นเงิน 15,000 บาท ทำการปูอิฐตัวหนอนบริเวณรั้วหน้าโรงเรียน ทาสี พร้อมติดตั้งพัดลมและลูกหมุนระบายอากาศที่อาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.206/29 จำนวน 16 ชุด เป็นเงิน 78,000 บาท
 •     ปีพุทธศักราช 2549 ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ จากสถานีพืชอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนประมาณ 33 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ใหม่) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปทางอำเภอหล่มสักประมาณ 4 กิโลเมตร ได้รับการสนับสนุนจากหมวดการทางนางั่วและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เชื่อมพื้นที่ของโรงเรียนกับทางหลวงแผ่นดิน
 •     ปีงบประมาณ 2549 และงบประมาณผูกพัน 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14,723,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 46 เป็นอาคารคอนกรีตใต้ถุนโล่ง 2 ชั้น 16 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง โดย หจก.เอ็น.เอส.เจ.คอนสตั๊กชั่น ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2549 แล้วเสร็จวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 ตั้งอยู่เลขที่ 162 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีเดียวกันนี้ คณะครูและนักเรียนบริจาคเงินปูกระเบื้องภายในห้องเรียนอาคารเรียนแบบ 216 ล. ปรับปรุง 46 จำนวน 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 120,000 บาท
 •     ปีพุทธศักราช 2550 ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนตามทะเบียนที่ราชพัสดุหลังที่ 1 และ หลังที่ 2 เนื่องจากก่อสร้างมานานเกินกว่า 25 ปีและชำรุดทรุดโทรม ได้รับความอนุเคราะห์ จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ถมดินและปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนใหม่ทั้งหมด คิดเป็นเงินประมาณ 2,000,000 บาท นายต่อพงษ์ อ่ำพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน กว่า 1,000 ต้น
 •     ปีพุทธศักราช 2551 คณะครูได้บริจาคเงินก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เป็นเงินจำนวน 190,000 บาท และก่อสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนเป็นเงิน 200,000 บาท ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคก่อสร้างรั้วด้านทิศใต้และทิศตะวันออก ยาวประมาณ 700 เมตร เป็นเงิน 888,000 บาท
 •     วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2551 ได้ทำพิธีเปิดป้ายและอาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 46 อย่างเป็นทางการ โดยนายมังกร กุลวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเงินก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเป็นที่ล้างถาดของนักเรียนเป็นเงิน 70,000 บาท
 •     วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2551 ได้เปิดทำการสอนที่โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ใหม่ โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 589 คน พร้อมทั้งครู 24 คน มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ใหม่
 •     ปีพุทธศักราช 2552 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นทางเข้า-ออก ให้กับโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์แห่งใหม่ เป็นเงิน 1,999,000 บาท โรงเรียนได้ก่อสร้างท่อระบายน้ำ/ปูอิฐตัวหนอน พร้อมทั้งมุงกระเบื้องด้านหลังอาคารเรียน 216 ล.ปรับปรุง 46 เป็นเงิน 300,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2553 ได้รับเงินบริจาค จากกองทุนโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ โดยนางวิเชียร สินสวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 430,000 บาท เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปี 2551-2552 และคณะครู บริจาคเงินสมทบเพื่อก่อสร้างอาคารหอสมุด เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น พื้นไม้มะค่า ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้ารอบอาคารหอสมุด พร้อมวัสดุครุภัณฑ์ครบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท ออกแบบการก่อสร้าง โดยนายพูนศักดิ์ รังสิกรรพุม นายช่างเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ นายภาณสัก อิศรภักดี สถาปนิกโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนุสิทธิ์ - นางเอมอร ตันติบูล (หจก.วี.สถาปัตย์) ได้บริจาควัสดุพร้อมแรงงาน ปูกระเบื้องอาคารเรียน 12 ห้องเรียนและต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 46 ให้เป็นห้องประชุม เพื่อใช้ในกิจกรรม ของโรงเรียนและเป็นที่ระลึกให้กับบุตรฝาแฝดคือ ด.ญ.ชนากานต์ ตันติบูลและ ด.ช.ณัชนน ตันติบูลโดยตั้งชื่อว่าห้องประชุม"ชนานน" คิดเป็นเงิน 500,000 บาทได้รับงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน 216 ล.ปรับปรุง 46 อีก 2 ห้องเรียนเป็นเงิน 500,000 บาท ใช้เป็น ห้องพักครูและห้องประชุม (ห้องประชุมพุทธานุภาพ) ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.ตามโครงการไทยเข้มแข็ง ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ CL.30 เป็นเงิน 778,460 บาท คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน CCI จำนวน 273,600 บาท คอมพิวเตอร์ประจำห้องสมุด CDL จำนวน 169,260 บาท และงบประมาณปรับปรุงห้องประชุมชนานน ด้วยการติดตั้งแอร์ ปรับปรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าใหม่ เป็นเงิน 1,000,000 บาทได้รับการสนับสนุนจากคณะครูติดม่านและปรับปรุงระบบเสียงในห้องประชุมเพิ่มเติม เป็นเงิน 250,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2553 ผูกพัน2554 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล./38 (พิเศษ) เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 18 ห้องเรียน เป็นเงิน 14,459,690 บาท โดย หจก.พรหมเพชรก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2553 แล้วเสร็จวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ปรับปรุงตั้งเสาพาดสายไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อเดินสายไฟฟ้าไปอาคารหอสมุดและอาคารเรียน แบบ 318 ล./38 เป็นเงิน 100,000 บาท ติดตั้งปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำจากแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ และการเกษตรในโรงเรียนเป็นเงิน 75,000 บาท ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล บริจาคเงินปรับปรุงสนามเด็กเล่นและซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 260,000 บาท เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนจัดกิจกรรมเดินการกุศลหางบประมาณก่อสร้างเสาธงโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ใหม่ เป็นเงิน 500,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2554 กองพันทหารช่างที่ 8 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้นำเครื่องจักกลมาบดอัดก่อสร้างถนนหน้าอาคารหอสมุดและหน้าอาคารเรียน 318 ล./38 โดยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเงินปูยางแอสฟัล(ราดยางมะตอย) คิดเป็นเงิน 1,000,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2555 อัดบดถนนด้านหลังอาคาร 216 ล ปรับปรุง 46 และหน้าอาคาร 318 ล โดยกองพันทหารช่างที่ 8 ค่ายพ่อขุนผาเมืองและจ้างเหมาราดยางแอสฟัล(ราดยางมะตอย ) เงินบริจาค 800,000 บาท ติดตั้งลูกกรงแสตนเลส อาคาร 318 ล เงินบริจาคจากคณะครูผู้ปกครองนักเรียน 220,000 บาท เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเสาธง เงินบริจาค 732,000 บาท และเงินอุดหนุน 85,000 บาท ทำบ่อน้ำคอนกรีตหน้าอาคาร 318 ล/38 เงินอุดหนุน 49,500 บาท จัดทำลานอเนกประสงค์ หลังอาคาร 318 ล/38 เงินบริจาค 149,000 บาท ที่แปรงฟันอาคาร 318 ล/38 ด้านทิศตะวันออก เงินอุดหนุน 28,000 บาท สร้างรั้วทิศเหนือ ยาว 30 เมตร เงินบริจาค 44,000 บาท ปรับปรุงส้วมโรงเรียนเดิม เงินบริจาค 400,000 บาท เทพื้นคอนกรีตรอบอาคาร 318 ล/38 เงินบริจาค 75,000 บาท ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียหลังอาคาร 318 ล/38 ด้านทิศตะวันตก ใช้เงินอุดหนุน 60,000 บาท ปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงเรียน เงินบริจาค 100,000 บาท
 •     ปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนแห่งที่ 1ได้สร้างอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพการศึกษาและอาชีพ งบประมาณ 29,000,000 บาท จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร สร้างอาคารเรียนแบบ 324ล งบประมาณ 22,234,000 บาท (งบผูกพัน ปี 2556 – 2557) จะใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 โรงเรียนแห่งที่ 1 ปรับปรุงอาคาร 3 ปรับปรุงม่านหอประชุม แบบ 205 งบประมาณ 30,000 บาท จากเงินอุดหนุน
^