โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

กลยุทธ์/เป้าหมาย

กลยุทธ์
  1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ปลูกฝั่งคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน
  3. ยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
  5. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน

เป้าหมาย
  • เป็นโรงเรียน Spirit of Asian School (Sister School)
^