โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

กลยุทธ์/เป้าหมาย

                ​กลยุทธ์

                        1.  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                        
                        2.  ปลูกฝั่งคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
                            นักเรียนทุกคน

                        3.  ยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                            ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ

                        4.  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
                        5.  สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ
                            การกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน


            ​เป้าหมาย
                        "เป็นโรงเรียน Spirit of Asian School (Sister School)"
^